dummy

dummy

dummy

編輯造型

首頁 > 遊戲資訊 > 編輯造型

如何下載並套用造型

下載造型
  • 1. 選擇喜歡的造型,點選 [下載]。
  • 2. 請記下您保存造型檔案的位置。
  • 3. 到|超級市場"選擇 [購買物品]。
  • 4. 選擇 [其他物品] 的 [匯入外部造型SP]。
  • 5. 開啟剛剛下載的造型檔案,您將可看到造型預覽。如果您對造型滿意,按下購買按鈕購入造型即可。

套用造型

  • 1. 點選 [角色詳細資訊]。
  • 2. 點選 [造型]然後選擇您希望套用的造型。
  • 3. 完成!

日本玩家自製造型

造型 1-50
預覽
File:Skin06.jpg‎ File:Skin09.jpg‎ File:Skin30.jpg‎ File:Skin35.jpg‎ File:Skin50.jpg‎
造型 51-100
預覽
File:Skin52.jpg‎ File:Skin69.jpg‎ File:Skin72.jpg‎ File:Skin86.jpg‎ File:Skin98.jpg‎
造型 101-150
預覽
File:Skin110.jpg‎ File:Skin145.jpg‎ File:Skin126.jpg‎ File:Skin139.jpg‎ File:Skin150.jpg‎
造型 151-200
預覽
File:Skin155.jpg‎ File:Skin167.jpg‎ File:Skin185.jpg‎ File:Skin189.jpg‎ File:Skin194.jpg‎
造型 201-250
預覽
File:Skin201.jpg‎ File:Skin218.jpg‎ File:Skin228.jpg‎ File:Skin240.jpg‎ File:Skin243.jpg‎
造型 251-300
預覽
File:Skin251.jpg‎ File:Skin252.jpg‎ File:Skin253.jpg‎ File:Skin254.jpg‎ File:Skin255.jpg‎
造型 301-350
預覽
File:Skin315.jpg‎ File:Skin306.jpg‎ File:Skin318.jpg‎ File:Skin304.jpg‎ File:Skin329.jpg‎
造型 351-400
預覽
File:Skin358.jpg‎ File:Skin366.jpg‎ File:Skin379.jpg‎ File:Skin400.jpg‎ File:Skin359.jpg‎
造型 401-450
預覽
File:Skin409.jpg‎ File:Skin432.jpg‎ File:Skin440.jpg‎ File:Skin404.jpg‎ File:Skin442.jpg‎
造型 451-500
預覽
File:Skin455.jpg‎ File:Skin457.jpg‎ File:Skin473.jpg‎ File:Skin454.jpg‎ File:Skin498.jpg‎
造型 501-550
預覽
File:Skin506.jpg‎ File:Skin520.jpg‎ File:Skin513.jpg‎ File:Skin539.jpg‎ File:Skin505.jpg‎
造型 551-600
預覽
File:Skin554.jpg‎ File:Skin599.jpg‎ File:Skin597.jpg‎ File:Skin575.jpg‎ File:Skin589.jpg‎
造型 601-650
預覽
File:Skin629.jpg‎ File:Skin640.jpg‎ File:Skin643.jpg‎ File:Skin644.jpg‎ File:Skin589.jpg‎
造型 651-700
預覽
File:Skin691.jpg‎ File:Skin662.jpg‎‎ File:Skin651.jpg‎‎ File:Skin679.jpg‎ File:Skin696.jpg‎‎
造型 701-750
預覽
File:Skin702.jpg‎ File:Skin714.jpg‎ File:Skin727.jpg‎‎‎ File:Skin731.jpg‎ File:Skin736.jpg‎

感謝各位日本玩家!!

dummy